Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

calineczka
2350 4660 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoskalatte toskalatte

February 12 2020

calineczka
8292 f8c8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascared scared

February 09 2020

calineczka
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
calineczka
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran

February 03 2020

calineczka
6443 fc48 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

January 25 2020

calineczka
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
calineczka
8638 a1cb
Reposted fromchudazupa chudazupa viainsanedreamer insanedreamer

January 19 2020

calineczka
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

January 17 2020

calineczka
5225 10ad
Reposted fromLunarr Lunarr viainsanedreamer insanedreamer

January 12 2020

8258 f7fa

bleustems:

Oh, Vincent Willem van Gogh.

He was happy when he was drawing, but he doubted his abilities.

January 09 2020

calineczka

December 06 2019

calineczka
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viakompleksdziury kompleksdziury
calineczka
6255 486a
Reposted fromsalzprinz salzprinz vianoisetales noisetales

November 20 2019

calineczka
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
3522 47bd 500
Polska, 1992
calineczka

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
1391 4725 500
Reposted fromwestwood westwood viainsanedreamer insanedreamer

November 17 2019

calineczka
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]

November 13 2019

calineczka
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir

September 06 2019

calineczka
0255 cc63
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl