Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

calineczka
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.

 Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. 

Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. 

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. 

Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

— Martin Niemöller, Der Weg ins Freie (1946)
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
4785 d34c

creepingirrelevance:

Jill Banner, Spider Baby, aka Cannibal Orgy, or The Maddest Story Ever Told, aka The Liver Eaters (filmed in 1964, released in 1967)

Reposted fromdrozdzi drozdzi viainsanedreamer insanedreamer
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viakartoNik kartoNik
calineczka

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viakartoNik kartoNik
calineczka
calineczka
9714 23eb
Reposted fromroxanne roxanne viapannalu pannalu
calineczka
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viayveee yveee
calineczka
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viayveee yveee

July 26 2017

calineczka
8457 cc55
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawarkocz warkocz
7714 3d6a 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viawarkocz warkocz
calineczka
8782 2bd4
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viakartoNik kartoNik
calineczka
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viascared scared
2939 0dd7

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

9178 6376

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

Reposted fromLittleJack LittleJack viapannalu pannalu
1382 6063

Conrad Jon Godly

Reposted frommilo317 milo317 viawarkocz warkocz
6802 c231 500

beemusik:

Jim Morrison of The Doors passed out on stage during a 1968 performance in Frankfurt.

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viawarkocz warkocz
calineczka
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl