Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

4495 624d 500

Phases of the moon, Geomantie’ (Geomancy), Codex Palatinus 833 Germanicus.

4709 bc69
calineczka
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
6765 7b20 500
Kees Scherer, Lilly of the valley, Paris 1950s
7871 0e19

x

calineczka
0015 b107 500
Tadeusz Boy-Żeleński "Marzenie i pysk":

June 21 2017

calineczka
5664 c885
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaskman askman
calineczka

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
calineczka
8096 6070 500

melisaminca:

me by Matus Kurdel

more on my blog, HERE

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viasatyra satyra
calineczka

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

calineczka
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaumierajstad umierajstad
calineczka
Reposted fromMoonTide MoonTide viamajkey majkey
calineczka
1438 3169 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamajkey majkey
calineczka
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viaucieknijmi ucieknijmi
calineczka
7618 7158
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
calineczka
calineczka
calineczka
8544 ae46 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viawasteland wasteland
calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl