Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

calineczka
8398 a1c8 500

Reposted fromkrzysk krzysk viamajkey majkey
8870 ab0a 500

Nirav Patel

Reposted fromtwice twice viamajkey majkey
calineczka
3802 6ceb
Reposted fromstrangeee strangeee viamajkey majkey
calineczka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawasteland wasteland
calineczka
Reposted fromsilence89 silence89 viawasteland wasteland
calineczka
5737 8641 500
calineczka
7548 8f0c 500
Reposted fromsoay soay viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
9293 0337 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
3311 f336
Reposted fromOfficialBae OfficialBae vianoisetales noisetales
calineczka
9049 6154
Reposted fromrol rol viamruugaa mruugaa
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viacoffeebitch coffeebitch
calineczka
9515 40df 500
Reposted frommhsa mhsa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 07 2017

9390 5e0a 500
Reposted fromamberwaves amberwaves vialittledina littledina
calineczka
calineczka
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
calineczka
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapannalittle pannalittle
calineczka
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

May 06 2017

calineczka
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszlugtime szlugtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl