Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

calineczka
0255 cc63

August 21 2019

calineczka
7130 a43c 500
The Milky Way
calineczka
1941 63f8
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
0476 3861 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury

August 10 2019

calineczka


red fox

July 21 2019

calineczka
3796 09b5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
calineczka
4087 0640 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viabookart bookart

June 24 2019

about you

June 19 2019

calineczka
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory

May 28 2019

calineczka
1925 4d1a
Robert Doisneau. Simone de Beauvoir at Les Deux Magots, Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1944.

May 18 2019

calineczka
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee

May 14 2019

calineczka
1836 ca8d 500
Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer

May 09 2019

calineczka
6884 3126 500
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
6859 2a48
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
6855 80d3
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
calineczka
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
calineczka
calineczka


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl